Helsestasjon for ungdom er åpent og vi inviterer til babytreff

Helsestasjon for ungdom er åpent igjen alle tirsdager med lege tilstede, mer info her. 
Helsestasjonen inviterer også til babytreff nå framover, tid og sted ser du her.

Hva jobber skolehelsetjenesten med?

Skolehelsetjenesten ønsker å gi informasjon til dere foreldre/foresatte om hvilke tilbud skolehelsetjenesten gir til skolebarn.

Skolehelsetjenestens oppgaver

Skolehelsetjenesten er i dag en lovfestet tjeneste for alle elever som følger undervisningen i grunnskoler og videregående skoler.

 • Fremme psykisk og fysisk helse
 • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
 • Forebygge sykdommer og skader
 • Tilby elevene vaksiner etter det gjeldende vaksinasjonsprogram.
 • Drive forebyggende helsearbeid i form av undervisning og opplysningsarbeid og samtaler (individuelt og i grupper).
 • Ha kontakt med og samarbeide om enkeltelever i saker der elevens helsetilstand hindrer læring eller fungering i skolesituasjonen/og følge opp elever med fravær fra skolen.
 • Gjennomføre helseundersøkelser på forskjellige klassetrinn.
 • Henvise til spesialist etter behov.
 • Gi råd og veiledning.
 • Utdeling av brosjyremateriell.
 • Ved behov foretar helsesøstertjenesten også hjemmebesøk ved andre anledninger.
 • Helsesøster kan kontaktes ved små og store utfordringer dere har med barnet i hverdagen.

Samarbeid med de som jobber med barn

Videre arbeider skolehelsetjenesten sammen med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparat i samfunnet for å forsøke å løse de helsemessige problemer som knytter seg spesielt til skolen. Vi er avhengige av et godt samarbeid med dere foreldre/foresatte for å gjøre en best mulig jobb.

Taushetsplikt

Helsesøster deltar på skolens tverrfaglige møte og i mange samarbeidsfora og ansvarsgrupper rundt barn med spesielle behov. Foruten dette har skolehelsetjenesten et strukturert og tverrfaglig samarbeid med barnevern, psykolog, skolen, PP tjenesten og den offentlige tannhelsetjenesten. Vi samarbeider med barnets fastlege ved behov. Vi har taushetsplikt og formidler kun informasjon videre med de foresattes samtykke. Alle opplysninger vil bli behandlet fortrolig. Helsesøster samarbeider med også med lærerne.

Men lærerne må alltid kontakte foresatte først for å få samtykke til å snakke om enkeltelever.

Kontakt oss gjerne!

Ta gjerne kontakt med helsesøster, kontaktinfo, direkte nummer, ser du her på høyre side. Man kan også ringe helsesenteret, til mottaket, 78 48 72 60, og legge igjen en beskjed til helsesøster, om da ikke noen svarer på direktenumrene.

Berit Inger Anne
Helsesykepleier med fagansvar (send gjerne en sms)
Telefon 47 46 68 50
Inga
Helsesykepleier (send gjerne en sms)
Telefon 92 25 80 96

Adresse

Helsesøsteren har et eget rom på barne- og ungdomsskolen, i 2. etasje. Og i 2. etasje også på videregående skole.

Åpningstider

Helsesøsteren er på barne- og ungdomsskolen i Kautokeino tirsdager kl. 08:30-14:30 og på torsdager kl. 09:00-12.00.

Og på videregående skole hver mandag kl. 09:00-12:00.