Nuoraid dearvvašvuođastašuvdna lea rabas ja mii bovdet njuoratmánnádeaivvadeapmai!

Nuoraid dearvvašvuođastašuvdna lea fas rabas nu mot dábálaččat, juohke disdaga, doavttir lea maid deaivamis de, eanet dieđut.
Mii bovdet maid njuoratmánnádeaivvadeapmai dás ovddasguvlui, dás oainnát goas ja go ja mii.

Maid skuvladearvvašvuođabálvalus bargá?

Skuvladearvvašvuođabálvalus áigu addit dieđuid didjiide váhnemiidda / ovddasteddjiide makkár fálaldagaid skuvladearvvašvuođabálvalus addá skuvlamánáide.Skuvladearvvašvuođabálvalus áigu addit dieđuid didjiide váhnemiidda / ovddasteddjiide makkár fálaldagaid skuvladearvvašvuođabálvalus addá skuvlamánáide.

Skuvladearvvašvuođabálvalusa doaimmat

 • Skuvladearvvašvuođabálvalus lea odne láhkanannejuvvon bálvalus buot ohppiide geat čuvvot oahpahusa vuođđoskuvllain ja joatkkaskuvllain.  
 • Ovddidit psyhkalaš ja fysalaš dearvvašvuođa.
 • Ovddidit buriid sosiála ja biraslaš beliid.
 • Eastadit buozanvuođaid ja vahágiid. 
 • Fállat ohppiide boahkuheami gustojeaddji boahkuhanprográmma mielde.
 • Doaimmahit eastadeaddji dearvvašvuođabarggu oahpahus- ja diehtojuohkinbarggu ja ságastallamiid hámis (individuálalaččat dahje joavkkuin).
 • Doallat oktavuođa ja ovttasbargat eaŋkilohppiid ektui áššiin gos oahppi dearvvašvuođadilli hehtte oahppama dahje doaibmama skuvladilis/čuovvulit ohppiid geain lea olu jávkan skuvllas.
 • Čađahit dearvvašvuođaiskamiid iešguđet luohkkácehkiin.
 • Dárbbu mielde čujuhit spesialista lusa.
 • Addit ráđiid ja bagadallamiid.
 • Juohkit gihpamateriála.
 • Jus lea dárbu, fitná dearvvašvuođadivššárbálvalus maiddai ruovttuin.
 • Dearvvašvuođadivššáriin sáhttá váldit oktavuođa jus lea smávva dahje stuora hástalusat máná ektui.

Ovttasbargu singuin geat mánáidguin barget

Viidáset bargá skuvladearvvašvuođabálvalus ovttas ruovttuiguin, skuvllain ja eará veahkkeásahusaiguin servodagas geahččalan dihte čoavdit dearvvašvuođaguoski váttisvuođaid mat gusket earenoamážiid skuvlii. Mii dárbbašit buori ovttasbarggu váhnemiiguin/ovddasteddjiiguin vuoi mii sáhttit bargat nu buori barggu go vejolaš.

Jávohisvuođageatnegasvuohta 

Dearvvašvuođadivššár lea mielde skuvlla fágaidrasttildeaddji čoahkkimin ja máŋgga ovttabargoforain ja ovddasvástideaddjijoavkkuin mat leat mánáid ektui geain leat erenoamáš dárbbut. Earret dáid doaimmaid lea skuvladearvvašvuođabálvalusas strukturerta ja fágaidrasttildeaddji ovttasbargu mánáidsuodjalusain, psykologain, skuvllain, PP bálvalusain ja almmolaš bátnedearvvašvuođabálvalusain. Mii maiddai ovttasbargat máná fástadoaktáriin jus dasa lea dárbu. Mis lea jávohisvuođageatnegasvuohta ja mii eat atte makkárge dieđuid viidáset váhnemiid/ovddasteddjiid mieđáhusa haga. Buot dieđut gieđahallojit oadjebasat. Dearvvašvuođadivššár ovttasbargá maiddai oahpaheddjiiguin.

Muhto oahpaheaddjit fertejit álo oažžut lobi váhnemiiguin/ovddasteddjiiguin ovdal sáhttet hupmat eaŋkil ohppiid birra.

Váldde áinnas oktavuođa!

Váldde fal oktavuođa dearvvašvuođadivššáriin, gulahallandieđut, njuolggotelefuvdna, lea dás guora olgešbeale. Muđui lea maid vejolaš riŋget dearvvašvuođaguovddážii 78 48 72 60, ovdakantuvrii, ja guođđit dieđu, jus njuolggotelefuvnnas ii vástiduvvo.

Berit Inger Anne
Dearvvašvuođadivššar (sáddes áinnas sms)
Telefovdna 47 46 68 50
Inga
Dearvvašvuođadivššar (sáddes áinnas smsa)
Telefovdna 92 25 80 96

Čujuhus

Dearvvašvuođadivššáris lea sierra latnja mánáid- ja nuoraidskuvllas, 2. gearddis. 2. gearddis fal maid joatkkaskuvllas.

Rahpanáigi

Dearvvašvuođadivššár lea Guovdageainnu mánáid- ja nuoraidskuvllas disdagaid dii 08:30-14:30 ja duorastagaid dii. 08:30-12:30.

Ja joatkkaskuvllas mánnodagaid dii. 09:00-12:00