Helsestasjon for ungdom er åpent og vi inviterer til babytreff

Helsestasjon for ungdom er åpent igjen alle tirsdager med lege tilstede, mer info her. 
Helsestasjonen inviterer også til babytreff nå framover, tid og sted ser du her.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan innehold utdatert informasjon

Journalføring, innsynsrett og journaloverføring

Helsestasjonen plikter å føre journal med helseopplysninger. Helsestasjonen plikter å føre journal med helseopplysninger. Journal skal overføres til ny helsestasjon eller skolehelsetjeneste ved flytting.

Orientering om journalføring

Helsestasjonen plikter å føre journal med helseopplysninger. Det opprettes journal på alle barn som får tilbud om konsultasjoner og helseundersøkelser ved helsestasjonen. Journalen skal bidra til at barnet får faglig forsvarlig oppfølging fra nyfødtalder til og med 10. klassetrinn. Journalen består av en papirjournal og en elektronisk journal. Den inneholder blant annet opplysninger og vaksinasjonsstatus, nedtegnelser fra helseundersøkelser og samtaler, og kopier av brev og epikriser jf. Forskrift om pasientjournal. Journalføringer foretas på bakgrunn av hva helsepersonell plikter å nedtegne, og på bakgrunn av hva de ut fra en faglig forsvarlig vurdering finner nødvendig og hensiktsmessig. Journalen skal hovedsakelig bidra til kvalitet og kontinuitet i behandling slik at barnet får best mulig oppfølging på helsestasjonen og skolehelsetjenesten.

I spedbarn og småbarns alderen og så lenge det er naturlig, er det foresatte som ivaretar rettigheter som barnet har som bruker av helsestasjonen.

Dette er lovfestet i Pasient- og brukerrettighetsloven § 6-1: “Barn har rett til nødvendig helsehjelp også i form av helsekontroll i den kommunen barnet bor eller midlertidig oppholder seg, jf. Helse og omsorgsloven § 3-2. Foreldre plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll”

Om barnet ikke møter på kontroll etter 3 gangs innkalling.  Bekymringsmelding som konsekvens av IKKE å møte. Etter individuell vurdering, kan helsepersonell informere foreldrene om at det kan bli aktuelt å sende bekymringsmelding til barnevernet hvis de ikke sørger for at barnet kommer til konsultasjoner (går bekymringsmelding til barnevern.)

Innsynsrett

Helsestasjonen plikter å føre journal med helseopplysninger. Har også rett til kopi av disse opplysningene. Ved utskrift/innsyn av journal blir dere tilbudt gjennomlesning sammen med fagperson. Pasienten (eventuelt pårørende) har i utgangspunktet innsynsrett i den samlede dokumentasjonen.

Generelt skal det sterke grunner til for at innsyn skal kunne nektes. Når barnet er mellom 12 og 16 år skal opplysninger ikke gis til foreldre eller andre med foreldreansvaret når barnet av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette. Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, skal likevel gis foreldre eller andre med foreldreansvaret når barnet er under 18 år jf. Pasient og brukerrettighetsloven § 3-4.

Unntak fra helsepersonells plikt til å informere foreldre når tungtveiende hensyn til barnet taler mot å informere dem. Dette kan hjelpe barn og unge som vegrer seg for å fortelle om vold og overgrep. Helsevesenet kan velge å holde tilbake informasjon til foreldrene, uansett alder dersom de tenker det er en grunn til det. Endringer i lover og forskrifter fra 01.01.18 (helse og omsorgsdepartementet).

Overføring av journal

Hovedregel er at journal skal overføres til ny helsestasjon eller skolehelsetjeneste ved flytting. Dette for å sikre en faglig forsvarlig oppfølging. Meld fra til helsestasjon om flytting. Vi sender helsekortet til den nye helsestasjonen, slik at de kan følge opp barnet videre. Har dere spørsmål i forbindelse med overflytting av journal kan dette tas opp med helsestasjon eller skolehelsetjeneste før flytting.